Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Quintyn, Hannah en een Klant, tenzij Quintyn, Hannah en de klant voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Eenvoudig gezegd

Deze voorwaarden gelden voor alle coaching klanten en 80/20-members.

Definities

 • Quintyn, Hannah
 • Klant: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Quintyn, Hannah.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Quintyn, Hannah en de Klant.

1) Tot stand komen overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Quintyn, Hannah en de Klant komt tot stand door middel van: Het online aanmelden via een online formulier op de website van Quintyn, Hannah. Nadat de Klant de registratie voor Quintyn, Hannah heeft volbracht, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en op de button ‘Naar betalen’ heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.
 2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Quintyn, Hannah worden overgedragen.
 3. Een Klant heeft bij het online aanmelden het recht om aan Quintyn, Hannah mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de Overeenkomst. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 4. Indien de Klant binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Quintyn, Hannah gerechtigd om het aantal dagen dat de Klant gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Quintyn, Hannah, kosten in rekening te brengen.
 5. Quintyn, Hannah gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De Klant garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Quintyn, Hannah heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar.
 6. Quintyn, Hannah verwerkt persoonsgegevens van de Klant binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeldt in het privacy statement.
 7. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Quintyn, Hannah de persoonsgegevens voor de doeleinden:

a. Facturatie

b. Debiteurenadministratie

c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting

d. Informatie aan de werkgever van de Klant over het gebruik van het coachingtraject

e. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden

f. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Quintyn, Hannah.

 1. Quintyn, Hannah mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.
 2. De door de Klant tijdens het plan te gebruiken trainingsplannen en voedingsinformatie en overige gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen worden niet aangemerkt als persoonsgegevens.

Eenvoudig gezegd

Na aanmelding via de website van Quintyn, Hannah word jij Klant.

Na de Overeenkomst heb je 14 dagen bedenktijd om op je aanmelding terug te komen.

Je belooft dat je de juiste gegevens invult bij het aanmelden op de website. Quintyn, Hannah slaat jouw gegevens op, om te kunnen gebruiken voor de normale bedrijfsvoering.

2) Abonnementsgelden

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.
 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Quintyn, Hannah de aanmelding heeft ontvangen.
 4. De Klant is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Quintyn, Hannah biedt de Klant echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen.
 5. Het is mogelijk om het gehele abonnement in één keer vooruit te betalen via de beschikbare betaalmethoden. Op de betaling zijn tevens de algemene voorwaarden van de gekozen betaalmethode van toepassing.
 6. De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Quintyn, Hannah te zijn binnengekomen. Quintyn, Hannah is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
 7. Bij een niet tijdige ontvangst, stornering of chargeback van het verschuldigde bedrag, wordt de Klant een betalingsherinnering gestuurd. De Klant krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Klant na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Klant.
 8. Quintyn, Hannah is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Klant te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.
 10. Je kan steeds een mailtje sturen naar hello@hannahquintyn.com om jouw abonnement stop te zetten.
 11. Je kan je abonnement op elk moment stopzetten, indien de nieuwe betaling is uitgevoerd wordt je abonnement opnieuw verlengd voor de afgesproken periode.

Eenvoudig gezegd

Je kunt je abonnement altijd verlengen, je kunt het abonnement niet verkorten.

Je bent verplicht het abonnementsgeld op tijd te betalen.

Je kan steeds een mailtje sturen naar hello@hannahquintyn.com om jouw abonnement stop te zetten. 

Je kan je abonnement op elk moment stopzetten, indien de nieuwe betaling is uitgevoerd wordt je abonnement opnieuw verlengd voor de afgesproken periode.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

 1. Quintyn, Hannah levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op basis van het gekozen traject.
 2. De door Quintyn, Hannah te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. Doordat de diensten van Quintyn, Hannah online geleverd worden, kan Quintyn, Hannah niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 4. Quintyn, Hannah zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Klant ontvangen wordt.
 5. Inbreuk op rechten van de Klant dienen per e-mail gemeld te worden op hello@hannahquintyn.com. Na de melding zal Quintyn, Hannah de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 6. De Klant is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Quintyn, Hannah.
 7. De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 8. De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 9. De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Klant zal worden aangepast.
 10. De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot Quintyn, Hannah via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 11. De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Quintyn, Hannah en derden, ten gevolge van de door de Klant gedeelde informatie.
 12. De Klant gaat akkoord dat Quintyn, Hannah alle door de Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 1.8 van deze Algemene Voorwaarden.
 13. Quintyn, Hannah behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Quintyn, Hannah te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Klant gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Klant gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
 14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Klant slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Quintyn, Hannah.

Eenvoudig gezegd

Niemand is perfect, Quintyn, Hannah ook niet. Quintyn, Hannah doet haar best om haar diensten zo snel en zo goed mogelijk aan te leveren, maar word niet meteen boos als er een keer iets mis gaat. Als je ons wilt helpen door middel van feedback, dan staan wij altijd open voor een gesprek.

Quintyn, Hannah respecteert auteursrechten en verwacht dat jij dat ook doet. Als jij informatie aanlevert die je niet had mogen aanleveren, en Quintyn, Hannah lijdt daardoor schade dan ben jij aansprakelijk.

Zorg dat je een huisarts hebt geraadpleegd voor je aan je coachingtraject begint, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Quintyn, Hannah mag altijd besluiten om te stoppen met het aanleveren van haar diensten. Uiteraard zorgt Quintyn, Hannah dan voor een nette afhandeling van zaken.

4) Risico en aansprakelijkheid

 1. Quintyn, Hannah is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 2. Quintyn, Hannah is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Quintyn, Hannah geleverde diensten.
 3. Quintyn, Hannah is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
 4. Quintyn, Hannah is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Quintyn, Hannah.
 5. Quintyn, Hannah is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
 6. Quintyn, Hannah is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Quintyn, Hannah geleverde diensten.
 7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Quintyn, Hannah zou liggen, is de aansprakelijkheid van Quintyn, Hannah beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Quintyn, Hannah. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Quintyn, Hannah geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Quintyn, Hannah beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Quintyn, Hannah aan de Klant in rekening is gebracht.
 8. Quintyn, Hannah aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

5) Beëindigen

 1. Een coachingtraject verlengt automatisch na verloop van de contractduur, tenzij er tijdig (2 werkdagen voor automatische verlenging) stopgezet wordt.
 2. De Klant kan zijn/haar coachingtraject niet tussentijds opzeggen.
 3. Quintyn, Hannah behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de Klant de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

Eenvoudig gezegd

Je abonnement verlengt automatisch na de afgelopen termijn, tenzij je tijdig via e-mail opzegt. Je kunt het abonnement altijd verlengen.

Tussentijds stoppen kan niet.

6) Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Quintyn, Hannah en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Quintyn, Hannah verleent de Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Quintyn, Hannah) recht om de producten en diensten van Quintyn, Hannah te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Bij beëindiging van het coachingtraject (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Quintyn, Hannah) vervalt het recht van de Klant om gebruik te maken van de door Quintyn, Hannah geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het coachingtraject geleverde producten en diensten blijven eigendom van Quintyn, Hannah en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Klant.
 4. Wanneer in een overeenkomst tussen Quintyn, Hannah en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Quintyn, Hannah wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
 5. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Quintyn, Hannah te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Quintyn, Hannah.

Eenvoudig gezegd

Jouw coachingtraject (waaronder dus de voedingsinformatie, je trainingen en de berichten van je coach), is gericht aan jou en alleen voor jou bestemd. Het is niet de bedoeling dat je deze informatie zomaar openbaar gooit en met anderen deelt. Anders heeft Quintyn, Hannah straks geen bestaansrecht meer.

Natuurlijk mag je alles wat je leert gewoon bespreken met de mensen om je heen. Maar begin niet jouw eigen versie van Quintyn, Hannah op basis van de informatie van Quintyn, Hannah.

7) Communicatie

 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Quintyn, Hannah zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
 2. De Klant gaat ermee akkoord dat Quintyn, Hannah de Klant mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
 3. De Klant gaat ermee akkoord dat Quintyn, Hannah de Klant mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Klant heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
 4. Binnen de diensten van Quintyn, Hannah kunnen Klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Quintyn, Hannah en beëindiging van de gebruikslicentie. De betaalverplichting voor de Klant voor het afgesloten abonnement vervalt hiermee niet.
 5. Het staat Quintyn, Hannah ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Eenvoudig gezegd

Quintyn, Hannah kan jou zo nu en dan een e-mail sturen.

8) Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Quintyn, Hannah is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Quintyn, Hannah en een Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.
 3. Door het aangaan van een coachingtraject verklaart de Klant de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 4. Quintyn, Hannah is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

Eenvoudig gezegd

Op deze voorwaarden is Belgisch Recht van toepassing en mochten jij en Quintyn, Hannah ruzie maken en hier niet samen uitkomen, dan is de Belgische rechter bevoegd.

9) Aanvullende voorwaarden betreffende: Voeding, Training, Voeding+Training

 1. Tussentijds upgraden van Voeding of Training naar een Voeding+Training abonnement is mogelijk. Tussentijds downgraden is niet mogelijk.
 2. Bij een wijziging naar een ander pakket, zijn steeds de meest recente prijzen op de website van toepassing.

 

10) Aanvullende voorwaarden betreffende: maandabonnement, kwartaalabonnement

 1. Na afloop van een periode in een maandabonnement, kan je overschakelen naar een kwartaalabonnement.
 2. Na afloop van een periode in een kwartaalabonnement, kan je overschakelen naar een maandabonnement.
 3. Je kan niet tussentijds schakelen van een kwartaalabonnement naar een maandabonnement.
 4. Bij een wijziging van kwartaalabonnement naar maandabonnement, zijn steeds de meest recente prijzen op de website van toepassing.
 5. Bij een wijziging van maandabonnement naar kwartaalabonnement, zijn steeds de meest recente prijzen op de website van toepassing.